Posts in tag

Hispamar


O satélite terá 24 transponders em banda Ku e 34 spots em banda Ka